Hasta Hakları

Hastanemize başvuran tüm hastalarımızın;

 • Hizmetten genel olarak faydalanma

  Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Eşitlik içinde hizmete ulaşma

  Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
 • Bilgilendirilme

  Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
 • Kuruluşu seçme ve değiştirme

  Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme

  Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
 • Bilgi İsteme

  Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 • Mahremiyet

  Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
 • Rıza ve İzin

  Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 • Reddetme ve durdurma

  Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
 • Güvenlik

  Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 • Dini vecibelerini yerine getirebilme

  Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
 • Saygınlık görme

  Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 • Rahatlık

  Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
 • Ziyaret

  Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
 • Refakatçi bulundurma

  Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 • Müracaat, şikayet ve dava hakkı

  Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 • Sürekli hizmet

  Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,
HAKKI VARDIR.