Halkla İlişkiler

Kurumumuz amaçlarına ulaşmasında çevreyle bütünleşmesi temel bir zorunluluk haline gelmiştir.  Halkla ilişkiler uygulamalarının dikkatle ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. “Halkla ilişkiler, bir örgüt ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan ayrıcalıklı bir yönetim görevidir”

Hedef kitle ile hizmet veya ürün sunan işletme arasında olumlu yönde çift yönlü iletişim sağlama sürecidir. 

Söz konusu kurum sağlık hizmeti veren hastaneler olduğunda hedef kitleyle olumlu yönde iletişim kurmak ve anlayış oluşturmak daha da önemlidir.

Hastanemiz örgüt yapısı itibariyle diğer kurumlardan büyük farklılıklar taşımakta, hedef kitlesi sağlık konusu göz önünde bulundurulduğunda çok daha fazla ilgi bekleyen gruplardan oluşmaktadır.

Bu çerçevede de söz konusu kitlelere ulaşmak ve onlarda istenilen değişiklikleri yaratmak diğer kurumlara oranla çok daha fazla çaba gerektirmektedir. Hastanemizde ve toplumdaki bireylere ulaşabilmek, onlarla bütünleşebilmek bunun sonucunda da olumlu bir imaj yaratabilmek planlı iletişim çalışmaları ile mümkün olabilmektedir.

Bu bağlamda hastanemizde halkla ilişkiler birimi önemli bir yere sahiptir.

Hastanemizde yapılan halkla ilişkiler uygulamaları, bir hastalık hakkında kamuoyunu bilgilendirmekten başlayan, onların hastalıklarının farkında olmasını sağlamaya, hastalıklarıyla mücadele etme yöntemlerinin ve korunma yollarının anlatılmasına, hasta memnuniyetinin sağlanmasından hasta haklarına ilişkin bilgilendirmenin yapılmasına, tüm paydaşlarla ilişkilerin yönetilmesinden hedef kitle üzerinde olumlu bir kurumsal imaj yerleştirilmesine kadar çok geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir.

Olumlu kurum imajı üzerinde önemli bir etkiye sahip olan kalite unsuru, sağlık sektöründe tüm paydaşların beklentilerinin dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır.

Tedarikçilerin, doktorların, hastaların ve diğer çalışanların farklı beklentileri arasında denge kurulmalı ve çift yönlü bir iletişim sistemi tasarlanmalıdır.

Söz konusu çalışmalarda, toplumun farklı kesimlerine hitap edebilecek yalınlıkta mesajların hazırlanarak geniş kitlelere ulaşılması, halkla ilişkiler meslek ilkelerinin yanı sıra deontolojiye uygun olarak hareket edilmesi gerekmektedir.

Toplumla etkileşime geçilen her noktada verilecek her mesajın bilimsel temellere dayandırılması ve içinde yaşanılan toplumun değerlerine özen gösterilmesi kısa dönemde etkin iletişim sağlanarak kitlelere ulaşılmasında ve kitlelerin hastane hizmetlerinden haberdar edilmesinde uzun dönemde ise olumlu bir kurum imajı yaratılmasında belirleyici olmaktadır.

Sonuç olarak hastanelerde halkla ilişkiler birimlerinin yapı, işlev ve uygulamalarına yönelik çalışmalar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Halkla ilişkilerin önemine ilişkin tüm unsurlar göz önüne alındığında gerek kamuda gerekse özel sektörde hastane yönetimlerinden beklenen halkla ilişkiler birimlerini çağdaş yönetim anlayışına uygun olarak oluşturmaları ve söz konusu birimin işlevselliğini sağlamalarıdır. Bunun sonucunda hem sağlık hizmeti alıcıları daha etkin bir biçimde hizmet alacak hem de hastanelerin kurumsal başarı oranları yükselecektir.

İletişim için; halklailiskiler@letoonhospital.com.tr.